پنجشنبه 1 آبان 1399   00:44:20
1397/2/6 پنجشنبه
بنام خدا
(منشور اخلاقي اداره كل استاندارد استان آذربايجان شرقی )
ارباب رجوع ستيزي در حال ريشه كن شدن است اينك در راستاي تحول اداري و در اجراي طرح تكريم ارباب رجوع مداري را تجربه مي كنيم و مطمناًتامين و جلب رضايت ارباب رجوع رمز موفقيت همه ما خواهد بود . بنابراين همواره در انجام وظايف  محوله خود را متعهد به جلب رضايت هر چه بيشتر طرف هاي ذي حق و ذينفع اداره كل و برآوردن نيازها و انتظامات در حد مقدورات و مسئوليت ها داشته و در اين راستا موارد ذيل به ويژه مورد توجه اكيد مي باشد:
  1. سعي مي نماييم ارباب رجوع متوجه اين موضوع باشد كه هدف ما جلب رضايت وي و ارائه خدمات صحيح ، سريع ،اثر بخش و كار آمد مي باشد .
  2. در همه حال متوجه اين نكته هستيم كه هدف اصلي حضور ما در  اداره كل خدمت به مردم است و ما خدمتگزار همه مردم بوده و پاسخگويي و انعطاف پذيري در چارچوب ضوابط مقررات شعار كاري ماست .
  3. با سعه صدر و مناعت طبع صحبت هاي ارباب رجوع را گوش مي دهيم چنانچه در خواست وي خارج از مقررات باشد سعي مي كنيم ضمن توجيه ايشان توقعات بي جاي مشتريان را با صداقت آشكار سازيم .
  4. با ظاهري آراسته و مرتب در سركار حاضر شده و تلاش مي نمائيم با رفتارمناسب و مثبت از مجموعه خود ذهنيتي خوب در ارباب رجوع ايجاد نمائيم .
  5. رعايت نظم و آمادگي براي ارائه خدمات بهتر در همه حال سرلوحه كارمان است .
  6. از طرح مشكلات شخصي خود با ارباب رجوع خوداري كرده و از هر گونه رفتار و اعمالي كه تلقي چشم داشت به ارباب رجوع را دارد پرهيز مي كنيم
  7. خدمات بدون هر گونه تبعيض براي همه ارائه مي گردد. خوب گوش دادن ، رعايت قانون ، شفافيت ، سرعت ، دقت و صحت عمل در كارها و در ارائه خدمات مد نظر است .
  8. انجام بهينه كارگروهي و تيمي با ساير همكارا ن  اداره كل در راستادي جلب رضايت هر چه بيشتر ارباب رجوع
  9. تحمل ، گذشت ، فداكاري ، انصاف و عدالت را در مراجعه ارباب رجوع جهت انجام وظايف محوله رعايت نموده و ترتيبي اتخاذ مي گردد تا همواره در بر خورد با ارباب رجوع و ساير همكاران خوشرو بودن ، ارج نهادن و احترام مد نظر قرار گيرد .
  10. براي اجراي صحيح و كامل طرح تكريم نهايت تلاش خود را بعمل مي آوريم .
ساسان فرشی حق رو
مدیر کل
.