پنجشنبه 1 آبان 1399   01:40:26
مشارکت الکترونیکی
1397/12/26 یکشنبه
 اداره کل استاندارد استان آذربایجانشرقی با توجه به استقرار میز خدمت الکترونیکی، کلیه خدمات را از طریق سامانه های تخصصی و به صورت غیر حضوری انجام میدهد که کلیه سامانه ها، راهنمای استفاده از آنها و فلوچارتها در پورتال موجود می باشد لذا از کلیه شهروندان محترم تقاضا داریم ضمن بررسی موارد موجود در صورت امکان کلیه پیشنهادات خود را در راستای بهبود وضعیت الکترونیکی نمودن فرآیند ها به این اداره کل ارسال نمایید تا در اسرع وقت موراد در کمیته دولت الکترونیک مطرح و بعد از بررسی و تایید موراد مربوطه جهت رفاه حال شهروندان در سایت و نحوه ارائه خدمات لحاظ گردد.

1- تصمیم گیری الکترونیکی سازمان
2- مشاوره الکترونیکی سازمان
3- دریافت نظرات و پیشنهادات در خصوص خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده اند.
4- نظردهی درخصوص پیش نویس استاندارد ملی قبل از تصویب توسط سازمان .
5- نظردهی درخصوص پیشنهادات کمیته برنامه ریزی تدوین .

.