پنجشنبه 1 آبان 1399   01:21:26
1399/2/21 یکشنبه
حوزه ارزیابی انطباق  :            آقای علی دسترنج تلفن 1517 داخلی 203 و 224
  
حوزه امور آزمایشگاه ها
   :        خانم لیلا ترکمن تلفن 1517 داخلی 204 
 
حوزه تائید صلاحیت       :            آقای مرتضی قلی پور  تلفن 1517 داخلی 208
   
حوزه آموزش و تدوین استاندارد       :                    آقای رضا ابراهیم فر تلفن 1517 داخلی 210

حوزه اوزان و مقیاس ها
     :                آقای کاظم هادی  تلفن 1517 داخلی  276

 
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
     :      آقای  حامد تفسیری  تلفن 1517 داخلی 205 و 206

حوزه بازرسی و پاسخگویی به شکایات     :  آقای محمدباقر رضوی تلفن 1517 داخلی 207
 
  
حوزه
  انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی      :آقای مروت شکاری  تلفن 1517 داخلی  209
.