دسترسی سریع

1397/2/6 پنجشنبه
دستورالعمل بروزرسانی:

1- با توجه به وجود یک سایت خبری برای سازمان اخبار مهم در این تارنما ماهیانه به روز رسانی خواهد شد.
2- با توجه به طراحی صفحات مختلف برای واحدهای مختلف در زیرپورتال و تعریف سطوح کاربری برای آنها، واحدهای مربوطه موظفند اطلاعات خود را برروی زیرپورتال به روز   نمایند.
3- با توجه به افزایش خدمات الکترونیکی تدریجا، طبقه بندی خدمات به روز می گردد.
 4- در صورت وجود بخشنامه یا اطلاعیه جدید مورد در بخش اطلاعیه ها درج می گردد.