دسترسی سریع

1390/5/29 شنبه
ارتباط با اداره استاندارد استان آذر بايجان شرقي
 
تلفن:  4-33321191-041   - 1517 و 51057-041

دورنگار: 33321190-041
پست الکترونیک : isiri.tabriz@isiri.gov.irاآدرس: تبریز - کوی ولیعصر -خیایان استاندارد 
کد پستی:   5157977343