مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
1393/12/9 شنبه

میز خدمت حضوری:

حوزه ارزیابی انطباق: آقای علی دسترنج تلفن 1517 داخلی 203 و 224
حوزه امور آزمایشگاه ها : خانم لیلا ترکمن تلفن 1517 داخلی 204 
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات : 
آقای  حامد تفسیری  تلفن 1517 داخلی 205 و 206
حوزه بازرسی و پاسخگویی به شکایات: 
آقای محمدباقر رضوی تلفن 1517 داخلی 207
حوزه تائید صلاحیت: 
آقای مرتضی قلی پور  تلفن 1517 داخلی 208
حوزه  انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی: آقای مروت شکاری  تلفن 1517 داخلی  209
حوزه آموزش و تدوین استاندارد: آقای رضا ابراهیم فر تلفن 1517 داخلی 210